ویژگی ها

  • به منظور تثبیت سیستمها و فرایندها، مکانیزم های ارائه شده، کلیه خدمات دارای پشتیبانی از ۱ تا ۶ ماه می باشند.
  • به کارگران، سرپرستان و کلیه کارکنانی که با سیستمها و روشهای ارائه شده در ارتباط هستند آموزشهای لازم ارائه می کنیم.
  • برای حداکثرسازی مطلوبیت در حل مسائل واحدهای تولیدی، ما در انجام پروژه ها متناسب با نیاز کارخانجات از استانداردها و علوم مهندسی کارا و به روز استفاده می کنیم.