منشوراخلاقی

  • با یاری خداوند متعال شرکت متعهد می شود که از تمام توان خود در جهت کمک به حل مشکلات و مسائل سیستمهای تولیدی پیش روی واحدها و کارخانجات استفاده خواهیم کرد.
  • ما متعهد می شویم که خدمات ارائه شده متناسب با اولویت ها و مسائل واحدهای تولید باشد.
  • ما متعهد می شویم که از ارائه خدماتی که انتزاعی بوده و درخور نیازها و مشکلات عینی تولید نباشد خودداری نماید.
  • شرکت متعهد می شود از به روزترین و کارآمد ترین روشها و دانش برای ارائه خدمات بهره گیرد.
  • شرکت متعهد می شود که حافظ اطلاعات واحدهای تولیدی باشد و آن را در اختیار سایرین قرار ندهد.