تعیین توالی عملیات و زمان بندی

مسئول کارگاه یا تهیه کننده برنامه زمانی به طرق مختلف با مساله توالی عملیات برخورد می کند. ساده ترین روش در این مورد نادیده گرفتن این مساله و انجام کارها بصورت تصادفی است. متداول ترین روشی که بکار گرفته می شود، زمان بندی ابتکاری کارها طبق یک حساب سرانگشتی مشخص است. در برخی موارد نیز روشهای علمی زمان بندی را که می توان از آنها بهره برد به منظور بهینه کردن هدفهای زمان بندی استفاده کرد، بکار گیرند.
در برخی مواقع کاهش زمان بیکاری ماشین آلات اهمیت پیدا می کند و در جای دیگر کاهش زمان تاخیر در تحویل دهی سفارش مشتری و یا …. ما بررسی نیاز واحدهای تولیدی، الگوریتم مناسب برای توالی عملیات و زمان بندی بکارگیری ماشین آلات ارائه می دهیم.