برنامه ریزی تولید

هر شرکت فعال در تولید برای حداکثر بهره وری به یک سیستم برنامه ریزی تولید یکپارچه ،استاندارد و کاربردی نیاز دارد.

در هر سازمان تولیدی تصمیم گیران با اهدافی روبرو هستند که کاملا” با یکدیگر متضاد هستند. از یک سو برای فروش و تحویل دهی به موقع محصولات به موجودی بالای مواد و محصولات نیاز است و از سوی دیگر برای افزایش بازدهی و سود لازم است که سرمایه درگیر تولید مینیمم شود.

مزایای برنامه ریزی تولید طراحی شده:

  • تامین به موقع سفارشات محصول
  • استفاده حداکثری از منابع
  • اطمینان از در دسترس بودن مواد، تجهیزات و نیروی انسانی
  • کاهش هزینه ها با حذف زمان تلف شده
  • افزایش ضریب استفاده از ظرفیت تولید

ما با بررسی زمان بندی تولید، مشخصات فنی، ظرفیتهای ماشین آلات و نیروی کار از یک سو و از طرف دیگر با بررسی نیاز ها و انتظارات مشتریان با طراحی سیستم  برنامه ریزی تولید حساب شده، بین اهداف متضاد در سازمان تعادل مناسب ایجاد می کنیم.

بعد از طی فرایند طراحی برنامه ریزی تولید و در انتهای پروژه موارد زیر استخراج و در اختیار مشتری قرار می گیرد:

  • برنامه زمان بندی مادر
  • برنامه ریزی نیاز مندیهای مواد
  • برنامه ریزی نیاز مندیهای ظرفیت
  • توالی عملیات و زمان بندی
  • پیش بینی و تخمین تقاضا